E kaba ke nnete gore nkabe ke ngwana wa morago? E re ke go botse ka Lethabo, morwedi wa Moremi.
Lethabo e ebe ele Morwedi wa pele wa Moremi le Nkele. Ngwana yo o ile a ketekwa kudu ka gobane o tlisitse lethabo le legolo go batswadi ba gagwe. Ge ele Nkele yena o ile a ikhutsa kosa yeo a bego a e opelelwa ke Mmatswale, ya gore ke moopa. Lethabo o rile ge a dira mphato wa lesometee mmagwe a ikela badimong. Mosadi wa Modimo o hlokofetse pelo e le bohloko. Morwedi wa gagwe o be a mo naganisa kudu ka ge a be a phela a sasanka a sa theeletse, a iterela boithatelo.

Lethabo o be a nyaka bophelo bja maemo, a fela a botsa batswadi ba gagwe gore yena a ka se kgone tshokolo ya mo Ga Maleka. O be a fela a ngwala ka gare ga pukutsatsi ya gagwe gore yena age a ka hwetsa lesogana la sefatanaga la sekhorane o tla thaba le go kgotsofala. Ge mmagwe Nkele a mmotsa gore a kudumele go dipuku o be a befelwa kudu, go ya ka yena dipuku ebe ele tshenyo ya nako.

Ke ka fao Lethabo a ilego a lesa skolo ge abe a dira mphato wa lesometee ka kgwedi ya Hlakola. Tatagwe o rile are ke a kgala ka go mo isa letsogo, Lethabo a yema ka maoto are yena ona le ditokelo ebile o nal le mengwaga ye lemometshela, ona le tokelo ya go itseela sephetho ka bophelo bja gagwe. E kaba ebe ele yona taba yela ya gore sekolo ga sene mohola bophelong bja gagwe. Mosadi wa batho Nkele o rile ke a kgala aba a ya ka fase ga mabu, pelo ele bohloko. Nkele o lwetse dikgwedi tse tharo ka moka, Modimo a mo tsea. Auwi! mosadi wa batho!
Seo se bego se makatsa ke gore Lethabo o ile a tswela pele ka mekgwa ya gagwe. Ka lehlakoreng le lengwe lehu la Nkele le ile la se tshware Moremi gabotse, o be a phela a e tshwere lehlaa a gopotse moratiwa wa gagwe, go fihlelela a thoma go emaema dipetlele. Ebe ele Labobedi la kgwedi ya Dibokwane. Dikeledi o ile a tsoga mesong a botsatsa tatagwe gore yena o a sepela o tla bowa beke ye e tlago. Mokgalabje wa batho ebe ele motho was go iphelela ka malwetsi ke era le yona kankere. Seo se bego se makatsa ke gore Lethabo obe a mo tlogela a le bjalo a eya boratapelo. E kaba molato ebe ele eng?

Lethabo o sepetse le mogwera wa gagwe Kedibone ba leba Polokwane. Ba be ba thabile kudu ka gore ba be ba tshepisitswe ke monna tsoko gore o ya go ba rekela diaparo le dillathekeng.

Moremi o leleditse morweidi wa gagwe a aba a lapa. Mokgalabje wa batho o be a setsi a le tee mola a lwala. Aiwi Moremi, e kaba go senyegile kae. Ka se sebaka o be a gopola mosadi wa gagwe Nkele. O be a ipotsisa gore ke eng eo a se dirilego go Lethabo sa go dira gore a mo tlaise ka tsela ye. Go bile gwa fihla moo e lego gore Moremi a ga se sa kgona, a sepela le ka dikhuru a leka go iterela dijo le go nwa dihlare. Tshipi e ile ya lla motseng was Ga Maleka. Moremi o ile. Go be go sena motho yo a bego a tseba gore Moremi o hlokofetse go fihlelela ge Kgaetsedi ya gagwe a hwetsa Moremi a rapaletse mo fase ka ntlong. Auwi, o iketse Moremi!

Lethabo o feletswe ke mahlale, o gopola gae Ga Maleka. Ge a le tseleng ya boemapese o gahlana le morwa wa ga Phukubje e lego Matome. Matome o a dumedisa, efela Lethabo o jak e dihlong. Matome ore go yena ke maswabi ka seo se diagetsego, tatago ebe ele monna wa go loka a phela a refa maele a mabotse, le gee le kgale a iketse badimong, re sa mo gopola kua motseng. Lethabo o maketse, o kgonthisisa gore ka nnete Matome o bolela ka tatagwe Moremi.
Auwi! Morwedi was Moremi e kaba o setse le mang, Auwi! Tshiololo! Sa go kwesa bohloko ke gore Lethabo o be a kitikilwe ke lesogana la gagwe, sefahlego se rurugile, kera lona lela la sefatanaga sa mabonwa, o rakile Lethabo, o rile yena a ka se sa kgona ka lekgarebe la go hloka maikemisetso mo bophelong wa go hloka le mangwalo a sekololo.

Lethabo o fihlile motseng wa Ga Maleka. O bona mosadi a nosetsa merogo motseng wa gaba. Mosadi yo ebe ele kgaetsedi ya tatagwe. O a tsena, o dumedisa ka boikokobetso gomme o a amogelwa ka lapemg. Kgaetsedi ya tatagwe o mo hlalosetsa ka tseo di diragetsego go tloga mola a sepela mo motseng, kera le ka poloko ya tatagwe. Lethabo o kgitla sello sa masetlapelo, gomme Kgaetsedi ya Moremi e leka go mo homotsa. Lethabo o thoma go itshola, o gopola mantsu a tatagwe le mmagwe gomme o tsea sephetho sa go ya go etela batswadi ba gaggwe moo ba ithobaletsego boroko. wa Moremi o kgitla sello sa masetlapelo. Auwi! Obe a ipona molato, o thoma go kgopela tshwarelo, ebile o ikana gore o boela sekolong, o tshepisa batswadi ba gagwe gore o tla phela gabotse le Phetole ka kua gae,kera yona kgaetsedi ya tatagwe. O thoma le go hlalosa gore o tlogetse bana ba babedi Polokwane. Ruriruri! E kaba nkabe ke ngwana wa morago?