[Kusekuseni uMzet uhleli noZozo bayaxoxa.]

Mzet: (ememeza) Zandile!Zandile! Zozo mfwethu, ngathi akekho uZandile la ekhaya. Ngabe uyephi ngempela?

Zozo: Awu! Ekuseni kangaka, ngabe ubengalalanga endlini noma kambe khona okumehlele? Ake siqalaze kahle egumbini lakhe lokulala mfwethu.

(Basukume uMzet noZozo belibangise egumbini lapho uZandile elala khona)

Zozo: (engqongqoza) Zandile, yimina uZozo nomfwenu uMzet. Kuyaphuthuma vula.
(Kuthuleke kuthi nya endlini, uMzet aphuthume istulo sokugibela ukuze abone kahle ngefasitela)

Mzet: (Elunguza) Hawe! Zozo uZandile ukhona ngaphakathi. Ubukeka engathi uqulekile. (ekhala) Asephule umnyango simhlenge.

Zozo: (ememeza ethukile) Zandile!Zandile!

(Bawephule umnyango uMzet angene ngejubane endlini afike amnyakazise uZandile amemeze)

Mzet: Zandile, Zandile yimina uMzet vuka (ambeke isandla emqaleni ezwa kuthi ngabe usaphefumula yini). Usaphefumula, asishayele usizo oluphuthumayo.

Zozo: (eshayela i-ambulance) Hello, uZozo ngilapha ekhayelisha uZandile akavuki, ngise House no8 ngaseSpaza i-Khaya spaza shop.

Mr Mdunge: Kulungile siyeza khona manje (Aluvale ucingo uMdunge).

Mzet: Zozo asimtatamise simkhiphele emnyango ukuze ashaywe umoya, mhlawumbe angase aphaphame.

Zozo: Isu elihle lelo mfwethu mhlampe ne-ambulance ingafika asitshele khona uZandile.

(Iqhamuke i-ambulance ayisagijimi iyaviliyela uzwa ngomsindo we-siren)

Zozo: (ebahlangabeza) Wozani ngapha nangu lapha uZandile (ekhomba ngomunwe).

(Baphuthume abahlengikazi babheke kuZandile. Bavule inqola bamlalise kuyo uZandile bamxhume umshini yomoya)

Mzet: Ngabe uzolulama nje kodwa usisi wami? (ebuza engeneme)

Mhlengikazi: Ayi lokho sokwazisa ngokuhamba kwesikhathi. Manje futhi komele sihambe nawe ukuze azolulama.

Mzet: Kumele ngihambe ngoba angizukhululeka uma ngingamboni ikakhulu ngoba ekulesi simo nje.

(Kuvaleke izicabha i-ambulance ihambe ize iyosithela noMzet elokhu embuke njalo usisi wakhe)

Zozo: (ekhuluma yedwa) Ngabe kwenzekeni ngempela ngoZandile? Ngabe usebenzisa izidakamizwa noma vele kudaleni unokugula okumhlumphayo. Ayi akubukeki kanjalo neze.

(Angene endlini uZozo abheke okuphuzwayo aphume akhiye endlini ahambe)

Zozo: (kukhale umakhalekhukhwini) Hello! Hello!

Sandile: Yebo Zozo, manje kwenzakalani lapho kwaMzet. Ngizwa kuthiwa bekukhona i-ambulance ngezikhathi zasekuseni?

Zozo: (ngomoya ophansi) UZandile ubengavuki ekuseni, asazi kwenzenjani.

Sandile: (ethukile) Kanti kwenzenjani? Pho uMzet akasangazisi ngani?

Zozo: Ewu ngicabanga ukuthi ubenziwa yikho ukwethuka.

Sandile: Uphi yena uMzet?

Zozo: Uhambe noZandile ngayo i-mbulance leyo.

Sandile: Kukhona aseke wakwazisa khona?

Zozo: Cha, khona ngike ngazama ukumshayela ucingo kodwa lukhala lodwa.

[Kuses’bhedlela uMzet uhleli eduze kukaZandile umbambe ngesandla bayaxoxa.]

Zandile: Mzet ungubhuti wam ngempela, yazi lapha engifa khona nawe uyofa khona.

Mzet: Ngiyajabula nje ukuthi sewuze waphaphama. Ngempela kwenzekeni Zandile ungasavuki nje ek’seni. Ngabe uSandile uyakuhlukumeza?

Zandile: Cha akunjalo Mzet, empeleni nam angazi kwenzakaleni, kuvele kwabamnyama amehlo nje.

Mzet: (emangele) Kanti odokotela bona ababoni lutho bathini bona?

Zandile: Okwamanje akulutho abangenze khona, bangihlole igazi nje nomfutho wami.

(kuthi kusenjalo kungene uSandile)

Sandile: Sanibona Zandi nawe Mzet.

(bavume kanye kanye)

Zandile: S’thandwa sam, cishe wangizwa ngendaba kulomhlaba.

Sandile: Kodwa Zandile umangilahlekelwa uwe ngungaba yini nje? Phela wena uyithemba lami. (bahleke uMzet abashiye avalelise)

Sandile: Usuzizwa kanjani kodwa s’thandwa sami.

Zandile: (emoyizela) Hayi khona akukho lapho kubuhlungu khona, sesozwa ngabo odokotela ukuth ngiphuma nini.

Sandile: Hayi s’thandwa sam phola nje ngoba nesikhathi sama visitors siphelile.

(Avalelise uSandile uZandile asale elala)