Sepedi
Sepedi
Modumo o mokaonekaone lefaseng
Buša Tšhelete ya Rena
Neo le lefase le legolo, le lephara
Mpho ya Sisanda
Nka Ba Motho Yo Mongwe
Ka fao dikanegelo di thomilego ka gona
Dira tša go Loka
Thoko o hwetša naledi ya gauta ebile o a atlwa