Search

“Shoooooes!” (isiXhosa)

AUTHOR: Peter Rule

PUBLISHER: New Readers Publishers

LANGUAGE: isiXhosa

This has been rated:

Ibali likaLeonard Gregory

ULeonard waye engumdlali webhola ekhatywayo obalaseleyo. “Wayevuth’ umlilo”, edlala kanye esuswini sebala, kunjalo nje esiza nawo amanqaku, amanqaku ayeqala ezinyaweni zakhe. Babe suka bagqume ababukeli, besithi “Shoooooes!” xa uLeonard ebambe ibhola esiya ezimpondweni, ibe phofu into ayifunayo ilinqaku.

Ngephanyazo, yonke into yatshintsha! uLeonard wavelelwa yingozi emasikizi, walahlekelwa kukusebenzisa imilenze yakhe. Eli libali lika Leonard, indlela abambelele ngayo elukholweni lwakhe, kananjalo nendlela anyamezela wamkela ngayo ubomi bakhe obutsha. Waphinda wabonisa uluntu ukuba abantu abakhubazekileyo bangadlala enkulu inkxaxheba ekhuphuhliseni indawo abasuka kuzo.

Click on the link to read this in Zulu, Afrikaans or English.

8 Responses

 1. Ndidinga amabali akudala unyusa imvakalelo zomzimba

  Bonga
  17 Oct 2016 at 11:56
 2. Ewe ithemba liyaphilisa

  Sipokuhle
  9 Sep 2016 at 22:36
 3. Iholide zobusika

  vovoqrr2rwq+norwemprrreraka
  11 Aug 2016 at 19:36
 4. ndiyawathanda amabali wesi xhosa

  pat
  1 Apr 2016 at 22:01
 5. Done

  ashraf
  28 Oct 2015 at 11:37
 6. Every thing is sience

  (H)555555Bonke(H)(x)a.k.a.(H)sika4+lyf(H)
  25 Apr 2014 at 16:07
 7. Oh really u mst be so excited

  ff1234mr+handsome1996
  14 Oct 2013 at 01:16
  • It’s wonder full especioully a xhosa books

   ntandozlatan
   24 Apr 2014 at 17:48

Leave a Reply