Search

Ho Phela Tlokotsing

AUTHOR: Louise McCann

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: Sesotho

This has been rated:

Mofuta wa sengolwa: Terama ya batho

Pheliswa le lelapa la hae ba hirile moahong o tsofetseng sebakeng se tletseng maqulwana a dinokwane, kahare ho toropokgolo ya Joburg – empa leha ho le jwalo, e ntse e le lapeng. Jwale monga moaho o batla ba tswe, maqulwana a dinokwane a batla ho ikgapela moaho ona mme Pheliswa o tshohile hore ba tla qetella ba phela seterateng, ba hloka lehae. O tla kgona jwang hore ba be le marulelo hodima dihlooho tsa bona?

This story is available in English: Living On The Edge

This is the sixth story in our ‘Rights’ project that uses stories to illustrate and bring to life the ‘Bill of Rights’. Find out more about our Constitution and Bill of Rights with our It’s Your Right Handbook and the Access to Housing Handbook.

2 Responses

  1. This book is good to me imust know my rights

    kedibone
    19 Aug 2015 at 16:35
  2. Living on the edge

    sharon
    25 Jul 2014 at 06:37

Leave a Reply