Search

Buša Tšhelete ya Rena

AUTHOR: Maire Fisher

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: Sepedi

This has been rated:

ETŠWANG! ETŠWANG! ETŠWANG! Baithuti ba goeletša ka jarateng ya sekolo. Dilo ka sekolong di mpefala motsotso ka motsotso. Efela naa baithuti ba na le tokelo ya go ipelaetša? Ke eng seo se hlotšego gore ba gakale, gape naa morutišigadi wa bona, Nolitha, a ka dira eng gore ba bolekege?

This story is available in English: Give Back Our Money.

2 Responses

 1. It is entertaining and more inspirational.
  The book made me wanna write a short story that I haVe been trying to write since I was young!

  Tumelo
  10 Jul 2016 at 12:26
 2. What a great story!!

  Tshepiso Leon Ngobeni
  30 Jun 2016 at 05:21

Leave a Reply